7+

Сайт Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад "Дамырак" с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна РТ

«Осень золотая в гости к нам пришла!»

Хоглээшкин «Осень золотая в гости к нам пришла!»

Сорулгазы:Уругларгачылдынуезикустундугайындатаныштырыпбилиндирер;кусдугайындатывызыктарнытыпбилирингеооредир; ада-иелернинидекпейжиболурунчедипалыр.

Дерилгези: Зал иштин «Алдын кус» депбижээнужуктерниазар. Ногааларболгашбурулербилекаастаар.

Чорудуу:

Башкы: Хундулуг ада-иелер база уруглар!Менсилергетывызыксалыптайнтыпкорунерем

Сарыг буру тоглаан

Сооксалгынэстээн

Куу туман бургээн

Кударанчыгкайы уел? (кус)

Башкы: Шын дыр уруглар!Чайтонген , амкустунайыунупкелген, агаар-бойдуссоопэгелээн. Теректернинбурулерикандыгоннугапарган дыр?(сарыг)

Хат хадыыргатеректернинбурулеричержедужупкаар.Кусчеже-даамунгаранчыгболза, олкайгамчыктыгчарашхуулгаазынуедируруглар. Кузунногаа-чимистерни, тараа-быдааныажаапалыр, байлак-дужуттугкончугэкиуедир. Ынчангаш бис богунАлдынкузувустубайылаар бис уруглар. Ам кусту уткупалыылынар .

Кускирипкээр.

Кус:Экииуруглар мен чылдындортуезининхуулгаазынчарашуезиКус дыр мен.

Аажокчарашонункеткен

Алдынкус мен аалдапкелдим

Ажы-толдермээнбиле

Аравыстаойнап-хоглээл.

Кус:Уруглармээндугайымдакайы-хиребилирсилер, аваларынарбилекадытывызыктытыпкорунерем

Дериткенкижидээрманады,

Суксаанкижисугманады. (чаъс)

Улугборттуг,чангысбуттуг (моогу)

Буурекедомей,

будуубудуукарактарлыг (картошка)

Сарыгкызылоннуг

Салбанногаанчаъштыг( морковь)

Кус: Эр-Хейлер, уруглармээнбурулеримчердекайы-хирехойдуркорунердаан. Кижи бурузухолунаргабурулердентудупалынар, силербурулеркылдырхуулабергенсилер,ынчангаштанцылаптаалынарам.

Падают, падают листья

В нашем саду листопад

Красные, желтые листья

По ветру вьются, летят.

Эжиксоктаар. КушкашКаскирипкээр

КушкашКас: Кайдачедипкелдим, уругларнынчараштарын, чунуканчаптурарынарол?

Уруглар: Алдын кусту байырлап тур бис.

Кас: ой экизин, мен база силербилеойнапалыйнуруглар, соок кыш келирчыгаан, мен база кус биле кадычоруйбаарболгай мен.

Кус:Таан,Кас,Тогдук, Дуруялар

Даартадан чана бээрлер

Ынчангаштынкуштарболуп

Хуулуп алгаш ойнаар бис бе?

Оюн « Куштар».

Кас: Четтирдимуруглармээнбилеойнаанынардээш, аргадамээноннуумКойгунактыкыйгырыпалыылынаруруглар.

Койгункирипкээр.

Койгун: Урулар мен силернинунунернидынаашхалыпкелдим, чунубайырлаптурарынарол?

Уруглар: Алдын кусту байырлап тур бис.

Койгун: Силербиле мен база байырлаайн .Шуптуменидолгандыртурупалынар , мениоттунупхалыырсилер, ойнаалынар че!

Койгунчугашхалыпчору

Кончугтаптыготтунээл че

Холдарывысчаскагылап

Хокпаннадыршуруагылаал!

Кус:Ойнап–хоглептурдамагалыгуруглар дыр, мээнамчоруур уем келдиуруглар, Кас, Койгунактыэдертип алгаш арга-арыывысчечоруурдейбердим…

Башкы: Адыр,манаАлдын кус бис силергечараш кус угайындаырывысырлапберээл.

Ыры: Осень

Кус:четтирдимуругларменибайырлапхоглээнинердээш, келирчылынковейдужутту,эккээр мен, байырлыгуруглар!

Кас,Койгун: Байырлыгуруглар, силербилеойнап-хогледивисаргадаоорувусманаптурарчоруптаалы.

Уруглар: БайырлыгАлдынКус,арганын ан-меннери!

Башкы: УругларАлдын кусту кончугсолунбайырладывыс эр-хейлер. Ам ада-иелернинногаа. Чимистерденкылганажыодарынкорээлинер.

Делгелге «хуулгаазынкус».